راهنمای تکمیل اطلاعات بیمه ای  با سطح کاربری عادی


ورود به سامانه بیمه:
کاربران با نام کاربري: کد ملی و کلمه عبور: کد پرسنلی می توانند به سامانه وارد  شوند.
 آن دسته از کاربران که کارت ملی آنها کد کمتر از 10 رقم دارد ، باید با درج صفر اضافی به سمت چپ و تبدیل کد مزبور به 10 رقم ، وارد سامانه شوند.
کاربران در صورت تمایل می توانند بعد از ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایند.

 


ویرایش مشخصات بیمه شده اصلی:
وارد بخش تکمیل مشخصات شده  و با کلیک بروی ویرایش ،  شماره بیمه ، شماره حساب و شماره کارت خود را در صورت  مغایرت اصلاح نمایید.(تصویر شماره 1)
چنانچه مفایرتی در اطلاعات پرسنلی در جدول مشاهده می نمایید با مراجعه به نماینده امور  بیمه  که به تفکیک  معاونت ها ، واحدها و مراکز تابعه  که در  منوی سایت قابل مشاهده می باشد با سطح کاربری  نماینده امور بیمه ای نسبت به  اصلاح آن اقدام نمایید.

تصویر شماره 1
 

     مشاهده ، ویرایش افراد تحت تکفل :

    بعد از  وارد شدن  به بخش تکمیل مشخصات با کلیک بروی افراد تحت تکفل قادر خواهید بود افراد تحت تکفل خود را مشاهده و در صورت مغایرت ، اطلاعات را ویرایش نمایید.

تصویر  شماره 2

 

افزودن افراد تحت تکفل به جدول:
 ابتدا بروی افراد تحت تکفل و  سپس بروی جدید کلیک نمایید. پس از پر نمودن اطلاعات جدید در فیلدهای مربوطه  با کلیک بروی  اضافه به جدول ،  فرد تحت تکفل جدید را اضافه نمایید.(تصویر شماره 3)

تصویر  شماره 3: