راهنمای ورود به سامانه ویژه نمایندگان مراکز بیمه کارکنان :


ورود به سامانه:
نمایندگان مراکز بیمه کارکنان با نام کاربری و کلمه عبور مخصوص به مراکز بیمه ، وارد سامانه می شوند. آن دسته از نمایندگانی که برای اولین بار وارد سامانه می شوند می توانند نام کاربری و کلمه عبور را از مدیر سامانه دریافت نموده و سپس در صورت تمایل نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایند.
طبق تعیین سطوح دسترسی  و  مراکز  بیمه ای  توسط مدیر سامانه  ، سطح کاربری و مرکز  مربوط به نماینده بیمه تشخیص داده می شود.
 به طور مثال همانطور که در شکل زیر  مشاهده می نمایید ؛ سطح کاربری : مدیر مرکز بیمه و نام مرکز بیمه :معاونت توسعه  ، تشخیص داده شده است.پس از ورود به سامانه  منوی نماینده بیمه  قابل مشاهده می باشد.