راهنمای سامانه بیمه تکمیلی

مشاهده لیست بیمه تکمیلی درمان:
در ابتدای ورود به سامانه بیمه تکمیلی درمان، در صورتی که مشخصات شما نیاز به تکمیل داشته باشد ، صفحه زیر(تصویر شماره 1) به نمایش درمی آید . در غیر اینصورت لیست بیمه (تصویر شماره 2) را مشاهده می نمایید.

تصویر شماره 1:


انصراف از دریافت خدمات بیمه تکمیل درمان:

 در ابتدای ورود به سامانه لیست بیمه قابل مشاهده می باشد. چنانچه تصمیم به انصراف  از بیمه تکمیل درمان دارید ، مقابل ردیف مورد نظر در لیست بیمه تکمیلی درمان، بروی دکمه حذف از لیست بیمه  کلیک کنید(تصویر شماره 2و3).
تصویر شماره 2:


تصویر شماره 3: