راهنمای گزارش  عملیاتی از ثبت نام کنندگان  بیمه تکمیلی درمان
سطح  کاربری گزارش: کلیه نمایندگان مراکز