راهنمای تکمیل اطلاعات بیمه ای  با سطح کاربری عادی


ورود به سامانه بیمه:
بیمه شدگان محترم می توانند با مراجعه به سامانه  و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور خود ، از وضعیت هزینه خود و مبالغ پرداخت شده اطلاع حاصل نمایند.
بدین صورت که پس از وارد شدن به سامانه بیمه / قسمت هزینه های پرداختی ، از مبالغ پرداخت شده بابت هزینه های خود  و سایر افراد تحت تکفل مطلع گردند.